SAMHANDLING MELLOM MENNESKER OG SYSTEMER SKAPER SYNERGI

BRUKERADOPSJON ETT AV TRE TIPS
FOR VELLYKKEDE IT-PROSJEKTER

IT- prosjekter er endringsprosesser og forandring fryder ikke alltid! Undersøkelser viser at ca 70 % av alle IT-prosjekter mislykkes ved implementering på grunn av manglende endringsledelse..

Business Smart er en praktisk modell som sikrer høy brukeradopsjon, tilrettelegger systemprosesser og realiserer prosjektets gevinster.

BRUKERADOPSJON

Når brukerene tar systemet i bruk med glede har vi lykkes, det handler om endringsledelse i flere faser som skaper mestring, motivasjon, arbeidsglede, effektivitet og «return of investment» for både virksomheten og den enkelte. Med Business Smart modellen følger vi en 5 stegs modell, eller vi jobber sammen basert på  virksomhetens egne  referanser og erfaringer.

Brukeradopsjon – sammen kan vi starte nå!

SYSTEMUTNYTTELSE

Et klikk i menyen og en mulighet verdt en halv million kom frem- Systemer i produksjon utnyttes kun 50-70%, på grunn av mangel på kunnskap, ingen deling av beste praksis eller at opplæring og tilgang til informasjon er utilstrekkelig. Viktigst er det at de ansatte som blir berørt får innsikt i hvorfor endringer eller nyanskaffelser er besluttet, og endringer i arbeidsprosesser må synliggjøres – før de iverksettes.

Systemutnyttelse – sammen kan vi finne mulighetene nå!

GEVINSTREALISERING

Det er brukeradopsjon og systemutnyttelse som sikre at vi oppnår forventede gevinster. De vurderinger som ligger til grunn for en beslutning om gjennomføring av et prosjekt har et sett med målbare krav til økonomiske, kvalitetsmessige og økologiske forbedringer. Det finnes flere metodeverk for å gjennomføre gevinstrealiseringsprosjekter, og felles for dem ar at de ender opp med en plan for gevinstrealisering som ofte strekker seg over flere år.

Synliggjør  gevinstpotensialet – start nå!

BUSINESS SMART – IT´S ALL ABOUT PEOPLE

Ny kunnskap blir ikke automatisk nye vaner.  Vi oppfatter ulikt, arbeider ulikt og lærer ulikt – og det må vi være opptatt av og ta hensyn til. Vi benytter forskjellene og skaper en delingskultur hvor alle kan bidra med sin vinkling og til å dele sine funn, spørre om råd og samarbeide om problemløsning. En delingskultur basert på beste praksis, og med en LMS platform for læring når du trenger det.
Vi kan tilrettelegge en infrastruktur som inkluderer støtteverktøy for samhandling og LMS plattformer for opplæring. Persontilpassede læringsmetoder utnyttes og presenteres når vi trenger dem – på ulike plattformer som utnytter nye teknologiske muligheter. Også her erfarer vi at når mennesker og systemer samhandler så får vi synergieffekter.

La oss starte sammen nå!