90600662 elsa@presenza.no
Reise til India – en dannelsesreise, – Hvorfor er kua hellig?

Reise til India – en dannelsesreise, – Hvorfor er kua hellig?

Reise til India – en dannelsesreise, – Hvorfor er kua hellig?

Jeg blir utfordret i India!  Akkurat som jeg blir når egne overbevisninger, meninger og tanker blir satt på prøve i ethvert annet miljø

Hvis jeg ønsker å vite noe om India, må jeg tømme tankene mine for alle forutbestemte forestillinger og sette meg selv i en tilstand av “jeg vet kke noe”.  Hvorfor bli hengende på begrensede overbevisninger og fordommer. Det er gir ingen mening å sammenligne India med noe annet.  India er forbløffende, overraskende og ønsker å være det sa Indira Ghandi og hun fortsatte : Det er dette som er hemmeligheten til India, aksept av livet i all sin fylde, det gode og det onde. -og det er det jeg er i ferd med oppleve.

Ikke visste jeg at Dehli var gammel og grønn

Her er jeg nå  i Delhi- med alle mine utforskergener i høy beredskap.  Første overraskelse er at dette er en grønn by, frodige med store velbevarte trær, aller, grønne lunger, midtrabatter som blir stelt og velholdt. Keep Delhi clean er utfordringen som står langs alle hovedveier….TO A CLEAN AND GREEN DELHI – De jobber systematisk og organisert for å overholde sitt Namaste to Delhi. En dag i Delhi gir en promille av kunnskap om denne byen hvor nesten 20 millioner mennesker bor. Byen som er rundt 5000 år gammel og er i utgave 7 og 8. Gamle Delhi og Nye Delhi.

Namaste

Med hendene samlet foran brystet og hodet lett bøyd blir jeg hilst med NAMASTE når jeg møter en Indier og da primært en hindu. For selv om India er en sekulær stat hvor det ikke er noen religion som er begunstiget av staten, er ca 80 % hinduer, 13,5  % muslimer, 2.3 % kristne.

Hinduismen er en livsfilosofi og ikke en relgion. Grunnsynet er at individet har ansvar over for sig selv og for andre. Når vi blir hilst med et namaste og et dypt bukk er det vitenskapelig vist at den fysiske bevegelsen gjør oss mer ydmyke for hverandre og samtidig sier vi  ordet namaste som betyr må det beste i meg bli til det beste i deg.

Hvorfor er Kua hellig!

Dagen starter tidlig i byen, gatene er fylles med  biler, mopeder, sykler og  tuk-tuks, som tuter og manøvrerer seg unna mennesker og dyr som alle beveger seg mellom kjøretøy. Det vil si ikke alle dyrene beveger seg – den hellige kua står dønn parkert akkurat der hun vil og ingen jager henne vekk…

Jeg spør guiden som vi er sammen med hvorfor Kua er hellig, om dette har noe med religion å gjøre. Han kan fortelle det så enkelt som at blant hinduer er det en sterk følelsesmessig forbindelse med kua. Den har vært menneskenes beste venn fra tidlig tider, slik vi har hunden som vår beste venn. Den fulgte familien og gav verdifulle melk, I India har også avføring fra kyr tradisjonelt vært en viktig energiressurs, og kuas urin har vært brukt til desinfisering. Hinduer synes derfor det er galt, som takk, å drepe og spise kua.

I tillegg kom det kua til gode da vegetarianismen ble mer utbredt for et par tusen år siden.  Mange hinduer som spiser kjøtt, vil likevel aldri spise kukjøtt.

Et trafikkbilde med fleksibilitet

Vi er to som reiser sammen. Turen er skreddersydd for oss og på oppfordring av forsikringsselskap og utleiebyrå har vi vår egen sjåfør og guide på rundttur i India. Egen sjåfør er helt fantastisk, for det er spennende å kjøre på indiske veier som er variable i standard og bredde. Det som imidlertid særpreger indisk trafikk er fleksibilitet. Ja du hørte rett. Til tross for at det kan virke kaotisk så finnes det et system som fungerer. Det tutes når en bil kommer opp på siden og skal kjøre forbi, det tutes når det bremses – ja det tutes stort sett hele tiden.  Fotgjengeres adferd, syklister, og hyppig tilstedeværelse av dyr på veien krever betydelig mer oppmerksomhet enn vi er vant til.   Og så blir det mye god underholdning underveis med kuer, apekatter, biler, traktorer og lastebiler i en herlig blanding sombare gjør som de vil. Det hele oppleves som absurd. Allikevel, jeg er avslappet og nyter bilturen, i en god bil med en sjåfør som er like glad i livet som jeg er.

 

ET LITE GLØTT AV ET LAND MED 1.3 MILLIARDER MENNESKER……

New Delhi - Jamal Moskeen

Jaipur

Kontraster - fattig / rik?

Taj Mahal - kjærlighetens symbol i Agra

.

Kerala - Backwater

Kerala - Marari Beach

Barn som deler sine drømmer

Varanasi - Moder Ganges

Hvorfor er Kua Hellig?

VI DELER REISEHISTORIER

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

“It´s all about the people”

“It´s all about the people”

Jeg må innrømme at jeg har fått noe å tenke på. Etter å ha brukt en uke på diverse prosjekter i Tanzania hadde jeg fått bekreftet at vi hadde mye å bidra med og at vi kunne være ressurspersoner. Litt betenkte var vi nok etter å ha hørt historiene om hva som kunne skje dersom man ikke hadde lokal kunnskap og visste hvordan business ble gjort i Tanzania. Så vi satt oss sammen og rådslo med Solfrid som hadde lang erfaring. Hennes innspill minnet meg om mine egne erfaringer fra internasjonalt arbeid.

Lesson 1 : Business is local

Etter å ha jobbet i amerikanske og tyske selskaper i en årrekke husker jeg situasjonene som oppsto når helt meningsløse direktiver ble tredd nedover våre hoder og vi måtte gjennomføre oppgaver som stred mot all sunn Norsk fornuft. Nå sitter jeg plutselig i en annen situasjon. Nå er det vi som har føringen og som skal gjennomføre et prosjekt i et annet land med en annen kultur. Nå gjelder det å bruke hodet og ikke gå i de samme fellene. Samtidig så gjelder det å styre klar av de åpenbare problemområdene – som for eksempel korrupsjon.

P1090180-1160

Mr. Kamotta gav oss svaret, og vi var på samme frekvens. – Han er en mann med en fantastisk track record, som deler vår visjon – og som er fra Tanzania. Dette vil fungerer dersom vi klarer å balansere samarbeidet og finne den optimale miks av lokalt selvstyre og sentral kontroll.  Og ikke minst å gi tillit til ressurspersonen som sitter med den daglige oppfølgingen av prosjektet.

Lesson 2: Vær ydmyk – lær av andre

I Presenza så har vi prosjektledelse som profesjon – og vi lærer andre hvordan de skal gjennomføre prosjekter – med mennesket i fokus. Vår venn Kamotta hadde overtatt et Norad-prosjekt som hadde ligget nede i noen år etter at bistandsarbeiderne dro hjem. Vi fikk en omvisning på noe som fremstod som et mønsterbruk – en skole med 400 studenter – helt opp til universitetsnivå. Vedlikeholdet var glimrende, alt var velorganisert og han kunne gjøre rede for filosofien bak alle tiltak som var gjort.

P1090212

Dette var midt i vår lei – så vi spurte hva som var hans hemmelighet. “You must find the right medicine – for every problem. It is all about organisation – and people. Always the people!”

Så her på kysten av Afrika møter vi en som har bedrevet situasjonsbestemt og  coachende ledelse med mennesket i fokus siden slutten av 90-tallet og som har dokumenterte resultater. Vi bøyer oss i hatten – og så smiler vi bredt – dette er akkurat det vi ønsker å formidle i våre kurs.

Han har hatt sine stormer i de 20 årene han har vært rektor på denne skolen, men han har ikke veket fra sine prinsipper. Det blir for meg syretesten på teoriene – det er dette som skal til for å få prosjekter i havn.

Hva tar jeg med meg?

Jeg sa jeg hadde fått noe å tenke på, og det gjelder virkelig. Fra å tro jeg bare skulle dele av min kunnskap så var det jeg som satt igjen med mest lærdom. Et praktisk eksempel på hvordan jeg skal nærme meg problemstillinger og nye kulturer med ydmykhet og respekt – og ikke minst: lytte mer enn prate. Vi i Presenza har sagt at MANGFOLD er en av de viktigste faktorene i næringslivet fremover, og nå skal vi selv jobbe i et prosjekt som involverer ulike kulturer. Da gjelder det å bruke alt vi kan om kommunikasjon, teamarbeide og prosjektgjennomføring.

For prosjektet i Mlingotini skal lykkes – det er en bedre fremtid for hundrevis av barn som er avhengige av oss – og Mr. Kamotta. Og naturligvis – nøkkelen til suksess:  “It´s all about the people”

P1090777

ENGLISH VERSION :

I must admit that I’ve got something to think about. After spending a week at various projects in Tanzania, I had received confirmation that we had much to contribute and that we could be resource persons. We had some concerns though – having heard stories about what could happen if one did not have local knowledge and knew how business was done in Tanzania. So we sat together and consulted with Solfrid who had long business experience. Her comments reminded me of my own experience from international work.

Lesson 1: Business is local

Having worked in US and German companies for years, I remember situations that arose when completely meaningless directives were strung down our heads and we had to carry out tasks that fought against all common Norwegian sense. Now I find myself in another situation. Now it is we who have the task to implement a project in a different country with a different culture. Now we need to think and rethink – not go into the same traps. And it is so important also to steer clear of the obvious problem areas – such as corruption.

Mr. Kamotta gave us the answer, and we were on the same frequency. – He is a man with a fantastic track record, who share our vision – and he is from Tanzania. This will work if we manage to balance cooperation and finding the optimal mix of local autonomy and central control. And not least to give confidence to the resource person sitting with the daily implementation of the project.

Lesson 2: Be humble – Learn from others

In Presenza we have project management as a profession – and we are teaching others how to implement projects – Human-centric. Our friend Kamotta had taken over a Norad project that had lain down with a broken back for a few years after aid workers went home. We did a tour on their premises – a school with 400 students –  up to university level. The maintenance was excellent, everything was well organized and he could explain the philosophy behind any action that was done.

This was very appealing to us – so we asked what was his secret. “You must find the right medicine – for every problem. It is all about organization – and people. Always the people!”

So here on the coast of Africa, we meet someone who has been doing situational and coaching leadership with people in focus since the late 90s and that has proven results. We bow deep – and then we smile wide – this is exactly what we want to convey in our courses.

He has obviously had some storms in the 20 years he has been principal of this school, but he has not departed from its principles. It is for me the ultimate test for our theories – this is what it takes to make projects deliver!

What do I take with me?

I said I had got something to think about, and it comes really. I thought I should just share my knowledge, and then it was me who was left with most lessons. A practical example of how to approach issues and new cultures with humility and respect – and not least, listen more than talk. We in Presenza have said that DIVERSITY is one of the most important factors in business in the coming years, and now we are participating in a project involving different cultures. Then we have to use everything we can around communication, teamwork and project implementation.

For the project in Mlingotini must be a success – it is a better future for hundreds of children who depend on us – and Mr. Kamotta. And of course – the key to success: “It’s all about the people”

Blogglistenhits