90600662 elsa@presenza.no

Jeg må innrømme at jeg har fått noe å tenke på. Etter å ha brukt en uke på diverse prosjekter i Tanzania hadde jeg fått bekreftet at vi hadde mye å bidra med og at vi kunne være ressurspersoner. Litt betenkte var vi nok etter å ha hørt historiene om hva som kunne skje dersom man ikke hadde lokal kunnskap og visste hvordan business ble gjort i Tanzania. Så vi satt oss sammen og rådslo med Solfrid som hadde lang erfaring. Hennes innspill minnet meg om mine egne erfaringer fra internasjonalt arbeid.

Lesson 1 : Business is local

Etter å ha jobbet i amerikanske og tyske selskaper i en årrekke husker jeg situasjonene som oppsto når helt meningsløse direktiver ble tredd nedover våre hoder og vi måtte gjennomføre oppgaver som stred mot all sunn Norsk fornuft. Nå sitter jeg plutselig i en annen situasjon. Nå er det vi som har føringen og som skal gjennomføre et prosjekt i et annet land med en annen kultur. Nå gjelder det å bruke hodet og ikke gå i de samme fellene. Samtidig så gjelder det å styre klar av de åpenbare problemområdene – som for eksempel korrupsjon.

P1090180-1160

Mr. Kamotta gav oss svaret, og vi var på samme frekvens. – Han er en mann med en fantastisk track record, som deler vår visjon – og som er fra Tanzania. Dette vil fungerer dersom vi klarer å balansere samarbeidet og finne den optimale miks av lokalt selvstyre og sentral kontroll.  Og ikke minst å gi tillit til ressurspersonen som sitter med den daglige oppfølgingen av prosjektet.

Lesson 2: Vær ydmyk – lær av andre

I Presenza så har vi prosjektledelse som profesjon – og vi lærer andre hvordan de skal gjennomføre prosjekter – med mennesket i fokus. Vår venn Kamotta hadde overtatt et Norad-prosjekt som hadde ligget nede i noen år etter at bistandsarbeiderne dro hjem. Vi fikk en omvisning på noe som fremstod som et mønsterbruk – en skole med 400 studenter – helt opp til universitetsnivå. Vedlikeholdet var glimrende, alt var velorganisert og han kunne gjøre rede for filosofien bak alle tiltak som var gjort.

P1090212

Dette var midt i vår lei – så vi spurte hva som var hans hemmelighet. “You must find the right medicine – for every problem. It is all about organisation – and people. Always the people!”

Så her på kysten av Afrika møter vi en som har bedrevet situasjonsbestemt og  coachende ledelse med mennesket i fokus siden slutten av 90-tallet og som har dokumenterte resultater. Vi bøyer oss i hatten – og så smiler vi bredt – dette er akkurat det vi ønsker å formidle i våre kurs.

Han har hatt sine stormer i de 20 årene han har vært rektor på denne skolen, men han har ikke veket fra sine prinsipper. Det blir for meg syretesten på teoriene – det er dette som skal til for å få prosjekter i havn.

Hva tar jeg med meg?

Jeg sa jeg hadde fått noe å tenke på, og det gjelder virkelig. Fra å tro jeg bare skulle dele av min kunnskap så var det jeg som satt igjen med mest lærdom. Et praktisk eksempel på hvordan jeg skal nærme meg problemstillinger og nye kulturer med ydmykhet og respekt – og ikke minst: lytte mer enn prate. Vi i Presenza har sagt at MANGFOLD er en av de viktigste faktorene i næringslivet fremover, og nå skal vi selv jobbe i et prosjekt som involverer ulike kulturer. Da gjelder det å bruke alt vi kan om kommunikasjon, teamarbeide og prosjektgjennomføring.

For prosjektet i Mlingotini skal lykkes – det er en bedre fremtid for hundrevis av barn som er avhengige av oss – og Mr. Kamotta. Og naturligvis – nøkkelen til suksess:  “It´s all about the people”

P1090777

ENGLISH VERSION :

I must admit that I’ve got something to think about. After spending a week at various projects in Tanzania, I had received confirmation that we had much to contribute and that we could be resource persons. We had some concerns though – having heard stories about what could happen if one did not have local knowledge and knew how business was done in Tanzania. So we sat together and consulted with Solfrid who had long business experience. Her comments reminded me of my own experience from international work.

Lesson 1: Business is local

Having worked in US and German companies for years, I remember situations that arose when completely meaningless directives were strung down our heads and we had to carry out tasks that fought against all common Norwegian sense. Now I find myself in another situation. Now it is we who have the task to implement a project in a different country with a different culture. Now we need to think and rethink – not go into the same traps. And it is so important also to steer clear of the obvious problem areas – such as corruption.

Mr. Kamotta gave us the answer, and we were on the same frequency. – He is a man with a fantastic track record, who share our vision – and he is from Tanzania. This will work if we manage to balance cooperation and finding the optimal mix of local autonomy and central control. And not least to give confidence to the resource person sitting with the daily implementation of the project.

Lesson 2: Be humble – Learn from others

In Presenza we have project management as a profession – and we are teaching others how to implement projects – Human-centric. Our friend Kamotta had taken over a Norad project that had lain down with a broken back for a few years after aid workers went home. We did a tour on their premises – a school with 400 students –  up to university level. The maintenance was excellent, everything was well organized and he could explain the philosophy behind any action that was done.

This was very appealing to us – so we asked what was his secret. “You must find the right medicine – for every problem. It is all about organization – and people. Always the people!”

So here on the coast of Africa, we meet someone who has been doing situational and coaching leadership with people in focus since the late 90s and that has proven results. We bow deep – and then we smile wide – this is exactly what we want to convey in our courses.

He has obviously had some storms in the 20 years he has been principal of this school, but he has not departed from its principles. It is for me the ultimate test for our theories – this is what it takes to make projects deliver!

What do I take with me?

I said I had got something to think about, and it comes really. I thought I should just share my knowledge, and then it was me who was left with most lessons. A practical example of how to approach issues and new cultures with humility and respect – and not least, listen more than talk. We in Presenza have said that DIVERSITY is one of the most important factors in business in the coming years, and now we are participating in a project involving different cultures. Then we have to use everything we can around communication, teamwork and project implementation.

For the project in Mlingotini must be a success – it is a better future for hundreds of children who depend on us – and Mr. Kamotta. And of course – the key to success: “It’s all about the people”

Blogglistenhits